MÁY CHỦ HP CẬP NHẬT PHẦN MỀM – CASE STUDY

may-chu-hp-cap-nhat-firmware

CẬP NHẬT PHẦN MỀN (FIRWARE) MÁY CHỦ HP – CASE STUDY

Tôi để case study với nhưng thông tin cơ bản nhất, nếu bạn cần hỗ trợ chi tiết, cụ thể hơn xin hãy liên lạc qua website: cntt247.com hoặt liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hỗ trợ.
Công nghệ thông tin 247 với hi vọng trợ giúp tốt nhất tới mọi người.
Cập nhật quyền truy cập BIOS máy chủ HP ProLiant

Thời gian yêu cầu cập nhật (lần 1):

HP đang yêu cầu khách hàng xác nhận phạm vi hỗ trợ của họ để truy cập một số bản cập nhật chương trình cơ sở và Gói dịch vụ dành cho HP ProLiant (SPP).

Thời gian yêu cầu cập nhật (ngày 2):

HP đang yêu cầu khách hàng xác nhận phạm vi hỗ trợ của họ để truy cập một số bản cập nhật chương trình cơ sở và Gói dịch vụ dành cho HP ProLiant (SPP).
Tại sao HP thực hiện thay đổi này?
… ..
Quyền truy cập cập nhật chương trình cơ sở là một tính năng của cả bảo hành và dịch vụ hỗ trợ tiêu chuẩn của chúng tôi và là một thành phần chính trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp khách hàng nhận được nhiều giá trị nhất từ hệ thống HP của họ về lâu dài

 • Trong phạm vi

  • Tất cả các thế hệ ProLiant
  • Các bản tải xuống trên Trung tâm hỗ trợ của HP được phân loại là ROM hệ thống BIOS

 • Không trong phạm vi

  • iLO
  • Thành phần bộ điều khiển (nhúng hoặc bên ngoài)
  • Phần Trình điều khiển, Phần mềm và FW của HPSC
  • Các cập nhật liên quan đến an toàn và bảo mật

  Yêu cầu

  Tải xuống chỉ có sẵn trong HPSC (Trung tâm hỗ trợ HP)
  Xác thực được cung cấp qua tài khoản Trung tâm hỗ trợ HP (HPSC) của bạn
  • ID Tài khoản HPSC (đăng ký tại Trang web HPSC http://www.hp.com/go/hpsc
  • Hợp đồng hợp lệ / CarePack / Bảo hành cho máy chủ cụ thể
  • ID tài khoản phải được liên kết với thông tin Hợp đồng, Gói chăm sóc hoặc Bảo hành hợp lệ của máy chủ cụ thể

  Thông tin thực tế

  Các công cụ hữu ích trong HPSC (Trung tâm hỗ trợ HP)
  • Trình quản lý Thỏa thuận Hỗ trợ của HP, để kiểm tra hỗ trợ hiện có.
  • Công cụ liên kết hàng loạt – công việc hàng loạt duy nhất để liên kết tới 2.500 thiết bị
  • Nhiều người có thể làm việc trên một máy chủ cụ thể theo thời gian (“Sở hữu nhiều hoặc một lần”)

 

CASE STUDY HP ProLiant Servers Firmware

HP ProLiant Servers Firmware Access Update

Update require time (1st):

HP is asking customers to validate their support coverage in order to access some firmware updates and the Service Pack for HP ProLiant (SPP).

Update require time (2st):

HP is asking customers to validate their support coverage in order to access some firmware updates and the Service Pack for HP ProLiant (SPP).
Why is HP making this change?

…..
Firmware update access is a feature of both warranty and our standard support service and is a key component of our effort to help customers get the most value from their HP systems for the long-term
In Scope
• All ProLiant generations
• Downloads on HP Support Center classified as BIOS System ROM
• Not in Scope
• iLO
• Controller Components (embedded or external)
• Drivers, Software and FW section of HPSC
• Safety and security related updates
Requirements

Downloads only available in HPSC (HP Support Center)
Validation is provided via your HP Support Center (HPSC) account
• HPSC Account ID (register at HPSC Website http://www.hp.com/go/hpsc
• Valid contract/CarePack/Warranty for specific server
• Account ID must be linked with valid Contract, Care Pack or Warranty information of specific server
Practical Information
Useful tools in HPSC (HP Support Center)
• HP Support Agreement Manager, to check on existing support.
• Batch Link Tool – single batch job to link up to 2,500 devices
• Multiple people may work on a specific server over time (“Multiple or Single Ownership”)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *